സഅദിയ്യ അലുംനി ഖത്തർ -സ്നേഹ വിരുന്നു സംഘടിപികുന്നു

ഖത്തര്‍: സഅദിയ്യ അലുംനി ഖത്തർ വെള്ളിയാഴ്ച 6 ജനുവരി 2017ന് 12:30 PM – 3:30 PM (Garden Village Restaurant, Bin Omran) സ്നേഹ വിരുന്നു സംഘടിപികുന്നു. മുഴുവന്‍ സഅദിയ്യ പൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയും അന്നേദിവസം കൃത്യസമയത്ത് എത്തിചേരരണമെന്ന്‍ സംഘാടകര്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.ഓണ്‍ലൈന്‍ രെജിസ്ട്രേഷന്‍ www.saadiya.org വഴിയും Saadiya Android Application വഴിയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.